IT Pojmovi

IT Pojmovi

A/B Testing: Metodologija testiranja različitih varijanti dizajna ili sadržaja web stranice kako bi se utvrdilo koja verzija ima bolje performanse.

Accessibility (Pristupačnost web stranica): Dizajniranje web stranica na način koji omogućava pristup osobama sa invaliditetom.

Agile (Agilna metodologija razvoja softvera): Fleksibilna metodologija razvoja softvera koja se fokusira na brze iteracije i adaptaciju na promene.

API (Interfejs za Programiranje Aplikacija): Set definisanih pravila i protokola koji omogućavaju komunikaciju između različitih softverskih komponenti.

Back-end: Deo web aplikacije koji se odnosi na servernu stranu, gde se izvršava logika aplikacije i upravlja podacima.

Bootstrap: Popularni frontend framework baziran na HTML-u, CSS-u i JavaScriptu, koji olakšava dizajniranje responzivnih web stranica.

CMS (Content Management System): Sistem za upravljanje sadržajem koji omogućava kreiranje, uređivanje i upravljanje sadržajem na web stranicama.

Conversion Rate Optimization (CRO): Proces optimizacije web stranica radi povećanja broja posetilaca koji izvrše željenu akciju, poput kupovine ili prijave.

Cross-platform Development: Razvoj aplikacija koje mogu raditi na različitim operativnim sistemima ili platformama, kao što su web, mobilne i desktop platforme.

CSS (Cascading Style Sheets): Jezik za stilizovanje HTML elemenata, koji određuje izgled i formatiranje web stranica.

Data Analytics: Proces prikupljanja, analiziranja i interpretiranja podataka kako bi se dobile korisne informacije za donošenje poslovnih odluka.

Debugging: Proces pronalaženja i ispravljanja grešaka ili bugova u softveru kako bi se osiguralo da aplikacija radi ispravno.

Design Patterns (Dizajn obrasca): Opšta rešenja za česte probleme u dizajnu softvera, koje olakšavaju razvoj stabilnih i održivih aplikacija.

DevOps (Razvoj i operacije): Kultura i set praksi za razvoj, testiranje i isporuku softvera, koja promoviše saradnju između razvojnog i operativnog tima.

Docker: Platforma za kontejnere koja omogućava pakovanje, distribuciju i pokretanje aplikacija u kontejnerizovanim okruženjima.

Domain Name: Jedinstvena adresa koja se koristi za pristupanje web stranici, npr. “example.com”.

E-commerce: Elektronska trgovina, proces kupovine i prodaje proizvoda ili usluga putem interneta.

Framework: Set alata, biblioteka i konvencija koji olakšavaju razvoj aplikacija omogućavajući programerima da brže grade i održavaju softver.

Front-end: Deo web aplikacije koji se odnosi na klijentsku stranu, gde korisnici interaguju sa aplikacijom putem web pregledača.

Git: Distribuirani sistem za kontrolu verzija koji omogućava praćenje promena u kodu i saradnju među programerima.

GraphQL: Query language i runtime za izvršavanje upita na grafovske podatke, razvijen od strane Facebook-a.

Heatmap: Vizuelni prikaz podataka koji pokazuje gde korisnici najviše interaguju sa web stranicom ili aplikacijom.

HTML (Hypertext Markup Language): Osnovni jezik za kreiranje web stranica, koji definiše strukturu i sadržaj stranica.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Sigurna verzija HTTP protokola koja koristi SSL/TLS enkripciju za zaštitu podataka tokom prenosa.

Information Architecture: Proces organizovanja i strukturiranja informacija na web stranici radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Keyword Research: Proces istraživanja i odabira ključnih reči koje se koriste u SEO optimizaciji kako bi se poboljšalo rangiranje web stranica na pretraživačima.

Landing Page: Specifična web stranica dizajnirana da privuče posetioce i podstakne ih na određenu akciju, kao što je kupovina ili prijava.

Load Time: Vreme koje je potrebno da se web stranica učita u web pregledaču, što može uticati na korisničko iskustvo i SEO rangiranje.

Mobile Optimization: Proces optimizacije web stranica za prikaz i funkcionalnost na mobilnim uređajima, kao što su pametni telefoni i tableti.

MySQL: Relaciona baza podataka koja se često koristi u web razvoju za skladištenje i upravljanje podacima.

npm (Node Package Manager): Menadžer paketa za JavaScript projekte, koji omogućava instaliranje, ažuriranje i upravljanje zavisnostima.

Object-Oriented Programming (Objektno-orijentisano programiranje): Paradigma programiranja koja se fokusira na modele objekata koji sadrže podatke i metode za manipulaciju tim podacima.

Open Source: Softver čiji je izvorni kod dostupan javnosti i može biti slobodno modifikovan i distribuiran.

Page Speed: Brzina učitavanja web stranice, što može uticati na korisničko iskustvo i SEO rangiranje.

Progressive Web App (PWA): Web aplikacija koja kombinuje najbolje karakteristike web i mobilnih aplikacija, omogućavajući korisnicima brz pristup i offline funkcionalnost.

Python: Skriptni programski jezik često korišćen u web razvoju zbog svoje jednostavnosti i široke primene.

React.js: JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih interfejsa, koja se koristi za kreiranje responzivnih web aplikacija.

Responsive Design: Dizajn web stranica koji se automatski prilagođava različitim veličinama ekrana, kako bi se obezbedilo konzistentno korisničko iskustvo na svim uređajima.

REST API (Representational State Transfer API): Arhitekturalni stil za projektovanje web servisa, koji koristi HTTP protokol za komunikaciju i definisanje resursa.

Scalability: Mogućnost web aplikacije da se prilagodi rastućem broju korisnika ili zahteva bez gubitka performansi ili dostupnosti.

Search Engine: Softver koji pretražuje internet i prikazuje relevantne rezultate za upite korisnika, kao što su Google, Bing i Yahoo.

Semantic HTML: HTML kod koji se koristi za strukturiranje sadržaja na web stranici na način koji jasno definiše značenje i namenu svakog elementa.

Server: Računar ili sistem koji čuva i obezbeđuje web stranice i aplikacije korisnicima putem interneta.

SEO (Optimizacija za pretraživače): Proces optimizacije web stranica radi poboljšanja rangiranja na rezultatima pretraživanja na tražilicama.

Sitemap: XML fajl koji sadrži listu svih stranica na web sajtu, što pomaže pretraživačima da indeksiraju sadržaj.

SQL (Structured Query Language): Standardizovani jezik za upravljanje relacijskim bazama podataka, koji se često koristi u web razvoju.

SSL (Secure Sockets Layer): Tehnologija za enkripciju podataka tokom prenosa između klijenta i servera, koja poboljšava sigurnost web stranica.

UI (Korisnički interfejs): UI dizajn se fokusira na dizajniranje interfejsa sa kojim korisnici komuniciraju prilikom korišćenja web aplikacija ili sajtova.

UI/UX Design: Dizajn korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX) koji se fokusira na kreiranje intuitivnih, estetskih i funkcionalnih web aplikacija.

UX (Korisničko iskustvo): UX dizajn se bavi celokupnim iskustvom korisnika tokom interakcije sa web aplikacijama ili sajtovima.

Version Control: Sistem za praćenje i upravljanje promenama u kodu softvera tokom vremena, čime se olakšava saradnja između programera i održava istorija verzija.

Vue.js: JavaScript framework za izgradnju korisničkih interfejsa, koji se fokusira na jednostavnost i performanse.

Web Analytics: Proces prikupljanja, analiziranja i izveštavanja o podacima o posetiocima i ponašanju na web stranicama, kako bi se razumelo i poboljšalo korisničko iskustvo.

Web Design: Proces dizajniranja izgleda, strukture i funkcionalnosti web stranica radi stvaranja privlačnog i efikasnog korisničkog iskustva.

Web Development: Proces kreiranja i održavanja web aplikacija, što obuhvata programiranje, dizajn, testiranje i implementaciju.

Webhooks: Mehanizam koji omogućava poslužiteljima da šalju HTTP zahteve ka drugim poslužiteljima radi obaveštavanja o događajima.

WebSockets: Tehnologija koja omogućava dvosmernu komunikaciju između klijenta i servera putem jedne TCP veze.

Wireframe: Gruba skica ili nacrt koji prikazuje raspored elemenata na web stranici ili aplikaciji pre detaljnog dizajna.